การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม

หรือ

"Travel Green"

นโยบาย CSR

นโยบายความปลอดภัยด้านกิจการบิน

การบินไทยจะดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน โดยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกิจกรรมการบินให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบและการรายงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริหารและพนักงานผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมการบินได้ทราบ ทั้งนี้การรายงานข้อผิดพลาดการปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยจะไม่เป็นผลนำไปสู่การลงโทษทางวินัย

นโยบายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

การบินไทยจะดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นคุณภาพในด้านผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้เป็นไปตามความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของธุรกิจการบิน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การบินไทยจะให้ความสำคัญในการคุ้มครอง ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีค่าสูงสุดได้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพดีอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เหมาะสม ภายใต้ระบบบริหารงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การบินไทยจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล (Environment Management System / EMS : ISO14001) และสิ่งแวดล้อมการบิน (Aviation Environment) ที่วงการบินพาณิชย์ถือปฏิบัติ เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินงานและการปฏิบัติการบินให้เหลือน้อยที่สุด

นโยบายด้านการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ในการดำเนินงานของการบินไทยทั้งในด้านการสรรหาพนักงาน การจ้างงาน การเลิกจ้าง การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนตำแหน่งงาน การย้ายงาน การมอบหมายงานจะต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือเหตุอื่นใด รวมทั้งจะไม่มีการเลือกให้บริการหรือทำธุรกิจกับนิติบุคคลหรือบุคคลจากเฉพาะบางประเทศ หรือบางสัญชาติโดยไม่เป็นธรรม

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม

การบินไทยจะดำเนินธุรกิจโดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมนี้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่น ๆ โดยเคร่งครัด

แนวคิด CSR

การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม Travel Green
กิจกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการวัสดุ ตลอดจนวัตถุดิบที่จำเป็น อาทิ ในกระบวนการผลิต การให้บริการ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการดูแลคุณภาพให้ดีพร้อมใช้งานถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และช่วยประหยัดทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตวัสดุหรือวัตถุดิบเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญไม่น้อยกว่าในด้านอื่นๆ

การรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การรักษาสมดุลระหว่างระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นที่บริษัทฯ ไม่ได้ละเลย บริษัทฯ จึงเน้นปลูกฝังพนักงานและกระตุ้นสังคมให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Green Tour on Royal Orchid Holiday Program โดยให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงแรมคู่ค้าที่มีมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงและเกษตรกรที่ปลูกพืชด้วยระบบ GAP (Good Agricultural Practices) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีลักษณะตรงความต้องการ และปลอดภัยต่อการบริโภค รวมทั้งจัดกิจกรรมโครงการการบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดินอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการปรับปรุงขบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืน ( Thai Aviation and Environmental Workshop - Biofuels and Efficient Flight Operations) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ 'การบินไทย' ได้จับมือกับพันธมิตร กระทรวงพลังงาน ปตท.โบอิ้ง ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยาน ชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนให้ผู้โดยสารร่วมชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนทุกเส้นทางการบิน ซึ่งในเว็บไซต์มีรายละเอียดการปล่อยก๊าซในแต่ละเที่ยวบิน ค่าใช้จ่ายการชดเชย การนำค่าชดเชยไปลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาดและโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในและนอกประเทศ เช่น โครงการ Korat Waste to Energy ในประเทศไทย โครงการ Braco Norte IV Small Hydro ในประเทศบราซิล

โครงการช่วยเหลือสังคม

เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยการบริจาคเงินและสิ่งของ ที่จำเป็น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงการรักษษพยาบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากร ในสังคม บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

โครงการส่งเสริมสังคม

เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชากรในสังคม ทั้งในด้านการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน การพัฒนาทักษะด้านการศึกษาและกีฬา ให้แก่ชุมชน

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Travel Green) สนับสนุนชุมชนในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และดำรงชีพอย่างมีความสุขในถิ่นฐาน

โครงการจิตอาสาพนักงาน

เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานการบินไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมตามความสมัครใจและศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารสูงสุด

Message from President

ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปจนสามารถหยุดการขาดทุน จากการดำเนินงาน (Stop Bleeding) และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) เช่น แผนหารายได้ แผนลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ แผนสร้างสมรรถนะ (Capability) เพื่อความยั่งยืน และแผนสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ตลอดจนแผนงานที่สำคัญต่อไป คือการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR in Process) เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งการบินไทยให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ผมขอแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรในทุกระดับที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท และให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแผนปฏิรูปการบินไทยอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้แนวโน้มของผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการหลัก อันนำไปสู่พื้นฐานสำหรับการบินไทยในการสร้างการเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

BOARD COMMITTEE

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report: SD Report) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและความคิดเห็นอันเกิดจากการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

Download Documentดาวน์โหลด
 • รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557
  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556
  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555
 • รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2554

ผลงานและความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR History
2559
การบินไทย ได้รับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2015
ศ, 01 มกราคม 2559
การบินไทย ได้รับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2015
การบินไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การบินไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศ, 01 มกราคม 2559
การบินไทยได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น
ศ, 01 มกราคม 2559
การบินไทยได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น
CSR History
2558
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
พฤ, 23 กรกฎาคม 2558
“การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย...
อ, 21 กรกฎาคม 2558
“การบินไทย - ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย”
การบินไทยร่วมยินดีแก่ผู้แทนไทยคว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก
การบินไทยร่วมยินดีแก่ผู้แทนไทยคว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิ...
ศ, 17 กรกฎาคม 2558
คณะเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยี่ยมชมฝ่ายช่าง การบินไทย
พ, 15 กรกฎาคม 2558
คณะเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยี่ยมชมฝ่ายช่าง การบินไทย
การบินไทยจัดประกวดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2
การบินไทยจัดประกวดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหก...
พฤ, 09 กรกฎาคม 2558
การบินไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
ศ, 03 กรกฎาคม 2558
การบินไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
การบินไทยต้อนรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2015
การบินไทยต้อนรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2015
พ, 17 มิถุนายน 2558
การบินไทยส่งใจไปเชียร์นักกีฬาไทย กีฬาซีเกมส์ 2015
พฤ, 04 มิถุนายน 2558
การบินไทยส่งใจไปเชียร์นักกีฬาไทย กีฬาซีเกมส์ 2015
บัตรที่นั่งการบินไทยแลกบัตรฟรีเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
บัตรที่นั่งการบินไทยแลกบัตรฟรีเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ศ, 22 พฤษภาคม 2558
การบินไทยจัดงาน “55 ปี การบินไทย ชวนสัมผัสคุณค่าแห่งยุคสมัย ...
อ, 12 พฤษภาคม 2558
การบินไทยจัดงาน “55 ปี การบินไทย ชวนสัมผัสคุณค่าแห่งยุคสมัย กับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”
การบินไทยเป็นสายการบินหลักขนส่งความช่วยเหลือสู่ชาวเนปาล
การบินไทยเป็นสายการบินหลักขนส่งความช่วยเหลือสู่ชาวเนปาล
จ, 27 เมษายน 2558
การบินไทยต้อนรับผู้โดยสารกลับจากเนปาล
อา, 26 เมษายน 2558
การบินไทยต้อนรับผู้โดยสารกลับจากเนปาล
การบินไทยจัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย
การบินไทยจัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย
พ, 22 เมษายน 2558
การบินไทยรับประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company
พ, 01 เมษายน 2558
การบินไทยรับประกาศนียบัตร Certificate of ESG100 Company
55 ปี การบินไทยสานฝันน้องท่องโลกจินตนาการ
55 ปี การบินไทยสานฝันน้องท่องโลกจินตนาการ
มีนาคม 2015
การบินไทยลงนามสัญญาและรับมอบเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอ...
อ, 24 มีนาคม 2558
การบินไทยลงนามสัญญาและรับมอบเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
การบินไทยร่วมกับดอยคำลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
การบินไทยร่วมกับดอยคำลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูป...
พฤ, 19 มีนาคม 2558
การบินไทยและดอยคำร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผล...
อ, 17 มีนาคม 2558
การบินไทยและดอยคำร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
การบินไทยจัดโครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
การบินไทยจัดโครงการ การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพ...
ศ, 27 กุมภาพันธ์ 2558
การบินไทยจัดกิจกรรม “แพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 255...
ศ, 06 กุมภาพันธ์ 2558
การบินไทยจัดกิจกรรม “แพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 2558
การบินไทยร่วมกับโบอิ้งจัดโครงการ THAI ‘s Goodwill Flight
การบินไทยร่วมกับโบอิ้งจัดโครงการ THAI ‘s Goodwill Flight
พฤ, 29 มกราคม 2558
การบินไทยร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างป้องกันลักลอบขนส่งงาช้...
ศ, 23 มกราคม 2558
การบินไทยร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างป้องกันลักลอบขนส่งงาช้างในทุกเที่ยวบิน
กองทัพอากาศ การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม“กองทัพอากาศ ปั่นจักรยาน ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง”
กองทัพอากาศ การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข...
พฤ, 22 มกราคม 2558
CSR History
2557
จิตอาสาพนักงาน
ธันวาคม 2014
จิตอาสาพนักงาน
การบินไทยร่วมกิจกรรมออกร้านกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
การบินไทยร่วมกิจกรรมออกร้านกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
พฤ, 18 ธันวาคม 2557
การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่น...
อ, 09 ธันวาคม 2557
การบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 999 คัน ในโครงการ Fly and Bike Thailand
การบินไทยจัดพิธีปลงผมนาคในงานอุปสมบทหมู่ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
การบินไทยจัดพิธีปลงผมนาคในงานอุปสมบทหมู่ 5 ธันวามหาราช ประจำ...
จ, 01 ธันวาคม 2557
การบินไทยจับมือการท่องเที่ยว ชวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ...
จ, 01 ธันวาคม 2557
การบินไทยจับมือการท่องเที่ยว ชวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อแห่งชาติ
การบินไทยร่วมใจทำความดี งดสุรา งดยาสูบ
การบินไทยร่วมใจทำความดี งดสุรา งดยาสูบ
พฤ, 18 ธันวาคม 2557
การบินไทยและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังห...
พฤศจิกายน 2557
การบินไทยและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้
การบินไทยและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชายแดน
การบินไทยและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังห...
พฤ, 27 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังห...
พ, 26 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยและองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชายแดนใต้
การบินไทยรับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557
การบินไทยรับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557
อ, 25 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยรับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2557
อ, 18 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยรับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2557
การบินไทยจัดกิจกรรมมอบขนมไทยในเทศกาลลอยกระทง 2557
การบินไทยจัดกิจกรรมมอบขนมไทยในเทศกาลลอยกระทง 2557
พฤ, 06 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการออกบ...
พ, 05 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
การบินไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
การบินไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดโพธิสมภรณ...
จ, 03 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดโพธิสมภรณ...
ส, 01 พฤศจิกายน 2557
การบินไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
การบินไทยจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ
การบินไทยจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ
ศ, 17 ตุลาคม 2557
การบินไทยจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ
พฤ, 16 ตุลาคม 2557
การบินไทยจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายบัตรโดยสารลูกค้าภาคธุรกิจ
การบินไทยสนับสนุนรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557
การบินไทยสนับสนุนรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำป...
พฤ, 18 กันยายน 2557
การบินไทยจัดงานเลี้ยงลูกค้าภาคธุรกิจ Executive Dinner with C...
พฤ, 04 กันยายน 2557
การบินไทยจัดงานเลี้ยงลูกค้าภาคธุรกิจ Executive Dinner with CEO
การบินไทยอัญเชิญพระพุทธสิริมหามงคล ส.ก. ประดิษฐาน ณ วัดไทยลุมพินีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
การบินไทยอัญเชิญพระพุทธสิริมหามงคล ส.ก. ประดิษฐาน ณ วัดไทยลุ...
อ, 02 กันยายน 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย
ศ, 29 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย
การบินไทยและคิง เพาเวอร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในโครงการ Fly THAI Save More @ King Power Duty Free
การบินไทยและคิง เพาเวอร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสร...
พฤ, 28 สิงหาคม 2557
การบินไทยขนส่งลำไยน้ำใจจากชาวเหนือสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ, 27 สิงหาคม 2557
การบินไทยขนส่งลำไยน้ำใจจากชาวเหนือสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การบินไทยจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิริมหามงคล ส.ก. ประดิษฐาน ณ วัดไทยลุมพินี สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
การบินไทยจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิริมหามงคล ส.ก. ประดิษฐาน ณ ว...
พ, 27 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษพร้อมนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาร...
พ, 27 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษพร้อมนำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย
การบินไทยชวนลูกค้าร่วมบริจาคไมล์ “Miles Give Kids A Smile
การบินไทยชวนลูกค้าร่วมบริจาคไมล์ “Miles Give Kids A Smile
อ, 26 สิงหาคม 2557
การบินไทยชวนลูกค้าร่วมบริจาคไมล์ “Miles Give Kids A Smile” เ...
จ, 25 สิงหาคม 2557
การบินไทยชวนลูกค้าร่วมบริจาคไมล์ “Miles Give Kids A Smile” เพื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การบินไทยเลี้ยงต้อนรับลูกค้าที่ร่วมเดินทาง “New Experience with THAI’s 787 Dreamliner
การบินไทยเลี้ยงต้อนรับลูกค้าที่ร่วมเดินทาง “New Experience w...
พฤ, 21 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดกิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์ฯ” เพื่อเ...
พ, 20 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดกิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า ทัศนามหกรรมวิทย์ฯ” เพื่อเด็กชายแดนใต้
การบินไทยเข้มมาตรการป้องกันโรคไวรัสอีโบลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
การบินไทยเข้มมาตรการป้องกันโรคไวรัสอีโบลาเพื่อเพิ่มความมั่นใ...
อ, 19 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
อ, 19 สิงหาคม 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
การบินไทยจัดงานแนะนำเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner ลำแรกของฝูงบิน
การบินไทยจัดงานแนะนำเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner ลำแรกขอ...
พฤ,07 สิงหาคม 2557
การบินไทยออกมาตรการป้องกันโรคไวรัสอีโบลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจ...
จ, 04 สิงหาคม 2557
การบินไทยออกมาตรการป้องกันโรคไวรัสอีโบลาเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร
THAI Cargo ได้รับรางวัล Best Green Airline 2014 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
THAI Cargo ได้รับรางวัล Best Green Airline 2014 ณ นครเซี่ยงไ...
อ, 22 กรกฎาคม 2557
การบินไทยต้อนรับโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ ลำแรกของการบินไทย ด...
ศ, 18 กรกฎาคม 2557
การบินไทยต้อนรับโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ ลำแรกของการบินไทย ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี ขั้นสูง พร้อมการออกแบบเพื่ออำนวยสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
การบินไทยต้อนรับโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ ลำแรกของการบินไทย
การบินไทยต้อนรับโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ ลำแรกของการบินไทย
ศ, 18 กรกฎาคม 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
จ, 30 มิถุนายน 2557
การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
การบินไทยส่งทีมชนะเลิศโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม การบิน” ครั้งที่ 1 ไปทัศนศึกษา ที่ประเทศฝรั่งเศส
การบินไทยส่งทีมชนะเลิศโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อ...
พฤ, 26 มิถุนายน 2557
การบินไทยมอบรางวัลแก่กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ
จ, 23 มิถุนายน 2557
การบินไทยมอบรางวัลแก่กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจ
การบินไทยสนับสนุนบัตรโดยสารแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2557-2559
การบินไทยสนับสนุนบัตรโดยสารแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเ...
จ, 16 มิถุนายน 2557
การบินไทยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
พฤ, 12 มิถุนายน 2557
การบินไทยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย
การบินไทยจัดงาน THAI Shareholders' Day
การบินไทยจัดงาน THAI Shareholders' Day
อ, 03 มิถุนายน 2557
การบินไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ถวายรถทันตแพทย์เคลื่อนที...
พ, 09 เมษายน 2557
การบินไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ถวายรถทันตแพทย์เคลื่อนที่
การบินไทยมอบรางวัล “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 1
การบินไทยมอบรางวัล “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบ...
จ, 31 มีนาคม 2557
การบินไทยเปิดบริการนิตยสาร “สวัสดี” ฉบับดิจิตอล
อ, 11 มีนาคม 2557
การบินไทยเปิดบริการนิตยสาร “สวัสดี” ฉบับดิจิตอล
การบินไทยมอบรางวัล “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 1
การบินไทยมอบรางวัล “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบ...
ศ, 07 มีนาคม 2557
การบินไทย ต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิกไทย Asean Para Games ครั้ง...
อ, 21 มกราคม 2557
การบินไทย ต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิกไทย Asean Para Games ครั้งที่ 7 กลับสู่ประเทศไทย

กิจกรรม